top of page

Effecten op natuur, mens en klimaat

Om de natuurherstelwerken in het Wild- en wandelpark in Molenheide te kunnen uitvoeren, diende er een verkorte versie van het Milieueffectrapport (MER-ontheffing) opgemaakt te worden omdat er in een eerste fase 13,5 ha bos gekapt werd. In dit rapport wordt omgeschreven wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van het natuurherstelproject op het vlak van fauna en flora, mens, lucht-, bodem- en waterkwaliteit.

 

De conclusies van het rapport zijn:

  • positief effect op de grondwatertafel omdat het regenwater beter kan infiltreren in het gebied. Er worden grachten gedempt waardoor het water in het gebied kan infiltreren en de omvorming van bos naar heide en landduin leidt ook tot een aanvulling van het grondwater. 75% van de regen die in heide- en zandgebieden valt, infiltreert in de bodem terwijl dit voor naaldbossen maar 15% is. Een belangrijk gegeven nu er door klimaatverandering steeds vaker periodes van droogte optreden

  • De omvorming van de naaldboomsoorten naar inheems loofhout en de sterke uitbreiding van landduin en heidevegetaties zal een ecologische boost geven aan het gebied. Er wordt bos gekapt maar dit gaat voornamelijk over structuurarme dennenaanplantingen waarvan de ecologische waarde beperkt is omdat er ook nog eens veel Amerikaanse vogelkers aanwezig is, een invasieve exoot die onze eigen inheemse planten verdringt. Zeldzame diersoorten die in de toekomst verwacht kunnen worden of die zullen toenemen zijn: kleine parelmoervlinder, bont dikkopje, groentje, heivlinder, heideblauwtje, snortikker, zwart wekkertje, heidesabelsprinkhaan, blauwvleugelsprinkhaan, boskrekel, veldkrekel, Kempense heidelibel, groene zandloopkever en bastaardzandloopkever, gladde slang, levendbarende hagedis, rugstreeppad. Deze laatste 3 soorten zijn ook op Europees beschermde soorten waarvoor het gebied ook specifiek in gericht wordt.

  • geen effecten op de erfgoedwaarden

  • zeer positief effect op de mens: de landschappelijke beleving van het gebied verhoogt omdat er een afwisseling komt van open landduinen, heide ,grasland, droge en natte loofbossen terwijl het gebied nu voornamelijk bestaat uit dennenaanplantingen. De wandelpaden worden heraangelegd en er is een recreatieve zone voorzien ter hoogte van de boskantine

  • beperkt effect op het klimaat: alhoewel er dennenbomen gekapt worden en er bovengronds minder koolstof wordt opgeslagen omdat er zand in de plaats komt, zal er toch meer koolstof in het gebied worden opgeslagen. Dit komt omdat het gebied vernat waardoor de koolstofopslag van de bodem toeneemt.

 

De Vlaamse administratie volgt deze conclusies en keurde het MER-ontheffingsrapport goed op 11 juni 2021.

 

Je kan het MER-rapport hier nalezen.

De goedkeuring van de Vlaamse administratie, lees je hier.

bottom of page